Las łęgowy - Lł

Zajmuje siedliska żyzne i bardzo żyzne, okresowo zalewane lub podtapiane, o dużych wahaniach poziomu wody gruntowej w ciągu roku. Występuje na madach brunatnych lub czarnoziemnych z próchnicą typową lub murszowatą. Gleby te wytworzone są przeważnie z mad średnich i ciężkich, średnio głębokich lub głębokich. Są to gliny pylaste, iły, utwory pyłowe, często na piaskach.

Las łęgowy Lł
Występowanie W strefie zalewów rzecznych lub przy spływie po stokach nadmiaru wód opadowych i roztopowych
Rodzaj gleby niewęglanowe węglanowe piaski, iły, pyły
- piaski aluwialne współczesnych tarasów rzecznych
- deluwia gliniaste
- iły rzeczne
Typ, podtyp próchnicy mull wilgotny i mull mokry
Typ i podtyp gleby MD – mady rzeczne odm. odwodniona
G – grubtowoglejowe odm. odwodniona
M – murszowe odm. odwodniona
MDbr – mada rzeczna brunatna
Mmł – mułowomurszowa
Gmł – gruntowo-glejowa-mułowa
MDp – mada rzeczna próchniczna
Gmł – gruntowoglejowa mułowa
MŁw – mułowa właściwa
Dw – deluwialna właściwa
Dbr – deluwialna brunatna
MDp – mada rzeczna próchniczna
MDi – mada rzeczna inicjalna
Gmł – gruntowoglejowa mułowa
Wariant uwilgotnienia Lł0 Lł1 Lł2 Lł3

Jest to jedno z naszych najżyźniejszych siedlisk - dowodem tego jest piętrowa budowa runa leśnego.

Gatunki runa różnicujące Lł od Lw:

 • Glechoma hederacea - bluszczyk kurdybanek,
 • Phalaris arundinacea - mozga trzcinowata,
 • Solidago serotina - nawłoć późna,
 • Ficaria verna - ziarnopłon wiosenny,
 • Agropyron caninum - perz psi,
 • Hypericum hirsutum - dziurawiec kosmaty.

Gatunki częste :

 • Geum urbanum - kuklik pospolity,
 • Lysimachia nummularia - tojeść rozesłana,
 • Circaea lutetiana - czartawa pospolita,
 • Stachys silvałica - czyściec leśny,
 • Urtica dioica - pokrzywa zwyczajna,
 • Galeodbolon luteum - gajowiec żółty,
 • Pulmonaria obscura - miodunka ćma,
 • Pulmonaria officinalis - miodunka plamista,
 • Aegopodium podagraria - podagrycznik pospolity,
 • Impatiens noli-tangere - niecierpek pospolity,
 • Geranium Robertianum - bodziszek cuchnący,
 • Deschampsia caespitosa - śmiałek darniowy,
 • Chrysosplenium alternifolium - śledzienica skrętolistna,
 • Dactylis Aschersoniana - kupówka Aschersona.

Drzewostan:

Gatunki główne: dąb szypułkowy I-II bonitacja, jesion I bonitacja.

Gatunki domieszkowe: wiąz, lipa, klon, jawor, topola biała, olsza, grab, brzoza, wierzba.

Gatunki podszytowe: bez czarny, bez koralowy, głóg, trzmielina, dereń, leszczyna, kruszyna, porzeczka czarna, czeremcha, tarnina, wierzby.

Gatunkami głównymi są dąb szypułkowy i jesion wyniosły (mogące dorastać imponujących rozmiarów) z domieszką topoli białej, wiązu szypułkowego, olszy czarnej, brzozy omszonej, a także jaworu, klonu zwyczajnego i lipy.

Warstwa krzewów jest bujnie rozwinięta - dominuje w niej czeremcha zwyczajna, spotyka się też derenia świdwę, bzy, leszczynę, trzmielinę oraz młode osobniki gatunków drzewiastych. Charakterystyczne jest, że formy drzewiaste mogą tworzyć tutaj również niektóre krzewy - nierzadko można spotkać w łęgu „drzewiaste” czeremchy, derenie czy trzmieliny. Na piaszczystych madach dużych rzek, np. w dolinie Wisły, czasami dominuje w drzewostanie topola biała i drzewiaste wierzby. Są to tzw. łęgi topolowe.

l/las-legowy-ll.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)