Podszyt leśny

Warstwa krzewów (podszyt leśny) zbudowana jest bądź z krzewów właściwych (bez czarny, leszczyna, trzmielina, dereń itp.) bądź z roślin drzewiastych, które w normalnych warunkach wyrastają w wysokopienne drzewa, w niekorzystnych warunkach podlegają zahamowaniom wzrostowym i rozwojowym. Zahamowania te mogą być spowodowane ubóstwem gleby lub nadmiernym ocienieniem przez drzewostan.

Podszyt krzewiasty może trwale utrzymywać się w takiej postaci pod drzewostanem, gdyż spełnia wszystkie funkcje fizjologiczne dochodząc do dojrzałości generatywnej (kwitnienie i owocowanie), mimo znacznego nieraz niedoboru światła.

Podszyt drzewiasty albo trwale utrzymuje się w warstwie krzewów albo wchodzi na lepszych siedliskach w warstwę krzewów przejściowo, by w sprzyjających warunkach świetlnych zmienić się w podszyt, a następnie w piętro drzewostanowe.

Drzewa podszytowe nigdy nie osiągają dojrzałości generatywnej.

Na podszyt spośród gatunków drzewiastych nadają się przede wszystkim te, które dobrze znoszą ocienienie, a więc: grab pospolity, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, jarząb pospolity, klon pospolity, klon jawor, buk zwyczajny, jedlica zielona, świerk pospolity.

Oceniając wpływ podszytów na glebę w jednakowych warunkach siedliskowych, należy stwierdzić, że jedne gatunki, np. buk, grab, jedlica, wpływają korzystnie, inne, np. świerk, pogarszają stosunki wodne i opóźniają przebieg procesu próchnicowania. Najcenniejsze są podszyty mieszane, wielogatunkowe.

Dodatni wpływ warstwy krzewiastej w lesie przedstawia się następująco:

  • podszyt chroni glebę przed erozją dzięki silnemu związaniu powierzchniowych warstw gleby gęstą siecią korzeni,
  • podszyt ocieniając glebę obniża parowanie wody z powierzchni i poprawia stosunki klimatyczne wnętrza drzewostanu hamując wnikanie wiatru do wnętrza lasu,
  • zrzucając liście, podszyt przyczynia się do szybkiego rozkładu akumulowanej na powierzchni gleby substancji organicznej,
  • wprowadzając w obieg związki mineralne, podszycie leśne zapobiega degradacji gleby, poprawiając jej strukturę i skład chemiczny.
p/podszyt-lesny.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)