Las wilgotny - Lw

Typ-siedliskowy-lasu żyzny i bardzo żyzny, wilgotny. Występuje na glebach brunatnych właściwych oglejonych lub pseudooglejonych, murszowo-glejowych, murszowatych, gruntowo-glejowych, czarnych ziemiach zdegradowanych lub murszowatych, z próchnicą murszowatą. Gleby te wytworzone są z aluwialnych piasków rzecznych, piasków akumulacji lodowcowej lub lessów zalegających na glinach zwałowych, z glin zwałowych, margli i piasków akumulacji jeziornej. Gleby pod umiarkowanym lub dość silnym wpływem wody gruntowej.

Runo jest na ogół dobrze rozwinięte z wyraźnym górnym piętrem tworzonym przez wysokie byliny. Charakterystyczne jest występowanie licznych gatunków azotolubnych: pokrzywy, niecierpka, kopytnika, bodziszka, czyśćca.

Gatunki runa różnicujące Lw od Lśw

 • Stachys silvatica - czyściec leśny,
 • Festuca gigantea - kostrzewa olbrzymia,
 • Impatiens noli-tangere - niecierpek pospolity,
 • Ranunculus lanuginosus - jaskier kosmaty,
 • Mercuralis perennis - szczyr trwały,
 • Geum urbanum - kuklik pospolity,
 • Circaea lutetiana - czartawa błotna,
 • Carex remota - turzyca odległokłosa,
 • Aegopodium podagraria - podagrycznik pospolity,
 • Urtica dioica - pokrzywa zwyczajna,
 • Asarum europaeum - kopytnik pospolity,
 • Lysimachia nummularia - tojeść rozesłana,
 • Lapsana communis - łoczyga pospolita,
 • Stellaria nemorum - gwiazdnica gajowa.

Gatunki częste

 • Galeobdolon luteum - gajowiec żółty,
 • Asperula odorata - marzanka wonna,
 • Stellaria holostea - gwiazdnica wielkokwiatowa,
 • Oxalis acetosella - szczawik zajęczy,
 • Lysimachia vulgahs - tojeść pospolita,
 • Carex silvatica - turzyca leśna,
 • Ajuga reptans - dąbrówka rozłogowa,
 • Mnium undulatum - merzyk fałdowany,
 • Athyrium filix-femina - wietlica samicza.

Drzewostan

Gatunki główne: dąb szypułkowy I-II bonitacja, jesion I-II bonitacji (kraina II).

Gatunki domieszkowe: jesion, wiąz, klon, jawor, lipa, osika, grab.

Gatunki podszytowe: kruszyna, leszczyna, czeremcha, jarząb, bez czarny, bez koralowy, porzeczka czarna, dereń, trzmielina, kalina koralowa.

Las wilgotny jest siedliskiem najbardziej odpowiednim dla dębu szypułkowego i jesionu wyniosłego, dlatego te gatunki panują w drzewostanie. Charakterystycznym dla lasu wilgotnego zespołem roślinnym jest grąd niski, rosnący na żyznych i w wilgotnych siedliskach. Gatunki panujące w grądzie niskim to grab, dąb i świerk. Charakterystyczną rośliną pozwalającą odróżnić las wilgotny od lasu świeżego to kopytnik pospolity.

l/las-wilgotny-lw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)