Gleby opadowoglejowe

Występowanie gleb opadowoglejowych związane jest z terenami płaskimi oraz obecnością w profilach utworów trudno przepuszczalnych. Są to zailone piaski różnej genezy, piaski na glinie, gliny, iły, nad którymi okresowo lub trwale stagnują zawieszone wody pochodzenia opadowego.

W budowie profilu wyróżnia się poziomy próchniczny oraz tuż pod nim występujący i dominujący w profilu poziom diagnostyczny stanic.

Poziom próchniczny może przyjmować kilka wariantów w zależności od stanu troficznego gleby. Od poziomu mineralnego przez organiczno-mineralny do organicznego (torfowego). Charakterystyczną cechą tych gleb jest okresowe lub stałe wysokie wysycenie górnej części profilu wodami opadowymi. W konsekwencji nadmiaru wody u góry profilu, wszystkie procesy w tej części gleby przebiegają w warunkach trwałego bądź okresowego nasycenia wodą i związanego z tym niedoboru tlenu. Objawia się to przede wszystkim efektem barwnym w części profilu objętej tym nadmiernym uwilgotnieniem. Plamy popielate, sine, zielonkawe lub jednolite wymienione barwy, wskazujące na nadmiar uwilgotnienia, występują w profilu najsilniej tuż pod poziomem próchnicznym. W głąb profilu, a zwłaszcza pod poziomem stagnic, przybywa barw żółtych, rdzawych beżowych, co wskazuje na poprawę warunków tlenowych wraz z głębokością.

Uziarnienie gleb opadowoglejowych jest zróżnicowane i waha się od piasków luźnych i słabogliniastych do glin i pyłów. Odczyn waha się od silnie kwaśnego do lekko kwaśnego i obojętnego.

Wyróżnia się następujące podtypy gleb opadowoglejowych: właściwe, bielicowane, stagnoglejowe właściwe, stagnoglejowe torfowe i stagnoglejowe torfiaste.

Właściwości biogeochemiczne gleb opadowoglejowych kwalifikują je do odmian eutroficznych i mezotroficznych.

Odmiany eutroficzne stanowią siedliska lasu wilgotnego.

Potencjalne zbiorowiska tych gleb stanowią różne warianty grądów niskich (Tilio - Carpinetum), żyzną buczynę niżową (Melico - Fagetum corydaletosum) i dębniak turzycowy (Carici elongatae – Quercetum).

Odmiany mezotroficzne gleb opadowoglejowych są siedliskami lasu mieszanego wilgotnego.

Potencjalne zbiorowiska zaś to kontynentalny wilgotny bór sosnowo-dębowy (Populo tremulae - Quercetum), podzespół trzęślicowy kontynentalnego boru mieszanego (Querco roboris - Pinetum molinietosum) i wyżynny jodłowy wilgotny bór mieszany (Abietetum polonicum circaeaetosum).

g/gleby-opadowoglejowe.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)