Gleby inicjalne skaliste - litosole

Są to gleby płytkie i bardzo płytkie, wytworzone z litych skał kwaśnych, bezwęglanowych (granity, porfiry, gnejsy, piaskowce, kwarcyty). Lita skała występuje w nich na głębokości 10 cm od powierzchni lub płycej. Posiadają inicjalny poziom próchniczny lub organiczny, składający się ze słabo rozłożonych resztek roślinnych zmieszanych ze zwietrzeliną skalną, która po kilku centymetrach przechodzi w litą skałę. Poziom ten często wypełnia jedynie szczeliny skalne.

Gleby te występują w górach, częściej powyżej górnej granicy lasu. Litosole ze względu na swoją miąższość nie zapewniają warunków do życia drzewom leśnym i drzewostanom, stąd stanowią siedliska pionierskiej roślinności szczelinowej i naskalnej.

Są to tereny objęte ochroną i nie podlegają klasyfikacji siedliskowej dla potrzeb gospodarki leśnej.

g/gleby-inicjalne-skaliste-litosole.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)