Gleby inicjalne rumoszowe - regole

Są to gleby wytworzone z okruchowego, niewęglanowego materiału zwietrzelinowego (regolitu), powstałego w wyniku obrywów skalnych lub w obrębie osuwiskowych rumowisk skalnych, piarżysk oraz blokowiskach. Przestrzenie wolne w regolicie skalnym wypełnione są zwykle materią organiczną wymieszaną z drobnymi okruchami skalnymi.

Regosole są więc glebami głębszymi od litosoli i mogą być środowiskiem rozwoju roślin o głębszym systemie korzeniowym, w tym także zbiorowisk leśnych. Miąższość regosoli jest zróżnicowana - od odmian płytkich do bardzo głębokich.

Właściwości chemiczne regosoli zależą od jakości ziemistej masy glebowej, wypełniającej rumowisko skalne, a także cech petrograficznych okruchów skalnych. Gleby te są z reguły kwaśne, a pH części próchniczno-ziemistych waha się w granicach 3,0-4,0. Tylko nieliczne płaty regosoli wykazują odczyn zbliżony do obojętnego (pH 5,5-6,5). Utwory takie są wzbogacane w składniki alkaliczne przez krążące wody skalne i śródpokrywowe. Dlatego regosole dzieli się na odmiany oligotroficzne i eutroficzne. Regosole oligotroficzne są kwaśne, a stopień wysycenia kationami zasadowymi (V%) nie przekracza 50%.

Gleby te porośnięte są zwykle roślinnymi zbiorowiskami kwasolubnymi, np. kosodrzewiną (Pinus mugho) z udziałem ziołorośli (Oxyrio-Saxifragetum carpaticae, Luzuletum spadicae, Salicetum retusae).

Połoninowe regosole w Bieszczadach porośnięte są najczęściej przez borówczyska z różą alpejską (Vaccinietum pocuticum rosaetosum pendulinae). W wyższych położeniach górskich gleby te porasta świerczyna górnoreglowa (Plagiothecio–Piceetum tatricum, Plagiothecio-Piceetum hercynicum).

Regosole eutroficzne wytworzone są z rumoszu skał bezwęglanowych (piaskowce fliszowe, łupki metamorficzne), wzbogaconych składnikami zasadowymi przez krążące wody skalne i śródpokrywowe. Występują mniej licznie niż regosole oligotroficzne, zazwyczaj w Karpatach fliszowych. Odczyn części ziemistych tych gleb waha się w przedziale pH w H2O 5,5-6,5, a stopień wysycenia kationami zasadowymi (V%) zazwyczaj jest wyższy od 50%.

Zasięgi regosoli eutroficznych stanowią żyzne siedliska m.in. dla jaworzyny górskiej z języcznikiem (Phyllitydo-Aceretum) oraz zarośli wierzbowo-olszowych (Salici silesiacae-Alnetum viridis, Pulmonario-Alnetum).

g/gleby-inicjalne-rumoszowe-regosole.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)