Funkcje zadrzewień

Funkcje zadrzewień

O środowiskotwórczym znaczeniu zadrzewień decyduje różnorodność spełnianych przez nie funkcji. Wynikają one z oddziaływania zadrzewienia na ożywione (rośliny i zwierzęta), jak i nieożywione (klimat, gleba, woda) elementy środowiska przyrodniczego.

Funkcje odnoszą się także do sztucznych elementów krajobrazu, stanowiącego wytwór, towarzyszący produkcyjnej i nieprodukcyjnej działalności człowieka (zakłady produkcyjne, sieć komunikacyjna, ośrodki wypoczynkowe i dydaktyczne). W ramach funkcji podstawowych wyróżnia się szereg funkcji szczegółowych odnoszących się do poszczególnych elementów krajobrazu, na które zadrzewienie oddziałuje.

Klasyfikacja funkcji zadrzewień.

Funkcje zadrzewień
Podstawowe Szczegółowe Oddziaływanie
Ochronne klimatyczne hamowanie wiatrów, modyfikujące rozkład opadów, temperatury powietrza i gleby, parowanie
glebochronne pasy drzew i krzewów w poprzek stoków zmniejszają erozję wodną, a prostopadłe do kierunku wiatrów - erozję wietrzną
wodochronne zmniejszanie parowania (np. na terenach źródliskowych) i spływu powierzchniowego, przeciwdziałanie chemicznemu i biologicznemu zanieczyszczaniu wód
biocenotyczne tworzenie miejsc gniazdowania i żerowania ptaków i owadów, zwłaszcza dzikich pszczołowatych, niezbędnych do zapylania roślin uprawnych
sanitarno-higieniczne zatrzymywanie zanieczyszczeń pyłowych, toksycznych gazów (np. z ferm hodowlanych)
techniczne rozgraniczanie własności, zasłanianie miejsc szpecących (np. śmietników), działanie obronne (żywopłoty z kolczastych krzewów) i przeciwpożarowe, umacnianie skarp, sygnalizowanie skrzyżowania dróg
Produkcyjne produkcja użytków drzewnych dostarczanie różnych sortymentów drzewnych
produkcja użytków niedrzewnych dostarczanie jadalnych owoców, pożytków pszczelich, surowców farmaceutycznych, liści użytkowych
Społeczno-kulturowe wypoczynkowe stwarzanie możliwości wypoczynku
estetyczne zaspokajanie potrzeb estetycznych
wychowawczo-dydaktyczne przyczynianie się do umysłowego rozwoju człowieka
kulturotwórcze przyczynianie się do kulturalnego rozwoju człowieka

Z reguły poszczególne obiekty zadrzewieniowe pełnią kilka funkcji jednocześnie, przy czym zawsze jedna z nich jest pierwszoplanowa.


Źródło: Murat E. „Poradnik hodowcy lasu” Warszawa 1999

f/funkcje-zadrzewien.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)