Bór mieszany świeży - BMśw

Bór mieszany świeży występuje zwykle na dość ubogich, przesortowanych i mało przemytych piaskach rzecznych lub sandrowych, w terenie płaski lekko falistym. Wyjątkowo spotkać go można na utworach polodowcowych przykrytych piaskami pochodzenia eolicznego. Typowe dla tych siedlisk są gleby-rdzawe i bielicowe. Charakterystycznym typem próchnicy jest mor typowy, rzadziej moder typowy. Gleby te wytworzone są z piasków i żwirów akumulacji wodnolodowcowej, piasków rzecznych tarasów akumulacyjnych, piasków akumulacji lodowcowej. Są to piaski luźne lub piaski słabo gliniaste na piaskach luźnych, często z pseudofibrami lub wkładkami gliniastymi, niekiedy głębokie piaski naglinowe.

Bór mieszany świeży BMśw
Występowanie Często spotykany Występuje nieco rzadziej
Rodzaj gleby Utwory nie zawierające CaCO3 lub niewielkie ilości w najgłębszych poziomach profilu glebowego
Piaski całkowite:
- rzeczne tarasów plejstoceńskich
- akumulacji wodnolodowcowej
- zwałowe na piaskach wodnolodowcowych
- trzeciorzędowe
Bardzo głębokie piaski naglinowe:
- rzeczne plejstoceńskich tarasów
- eoliczne
- wodnolodowcowe (rzadziej)
Uziarnienie Piaski luźne i słabogliniaste Piaski luźne i słabogliniaste (z dominującą frakcją piasku o średnicy ziaren ponad 0,1 mm) bardzo głęboko podścielone gliną lub z wkładkami utworów mocniejszych
Typ, podtyp próchnicy moder-mor świeży, mor świeży
Typ i podtyp gleby RDb – rdzawa bielicowa
RDw – rdzawa właściwa
Bw – bielicowa właściwa
OC – ochrowa
RDbgg – rdzawa bielicowa odm. głęboko gruntowoglejowa
RDwgg – rdzawa właściwa odm. głęboko gruntowoglejowa
Bwgg – bielicowa właściwa odm. głęboko gruntowoglejowa
OCgg – ochrowa odm. płytka głęboko gruntowoglejowa
ARwgg – arenosole właściwe odm. głęboko gruntowoglejowa
RDb – rdzawa bielicowa
RDw – rdzawa właściwa
ARw – arenosole właściwe
RDbgg – rdzawa bielicowa odm. głęboko gruntowoglejowa
RDwgg – rdzawa właściwa odm. głęboko gruntowoglejowa
Bwgg – bielicowa właściwa odm. głęboko gruntowoglejowa1)
Wariant uwilgotnienia BMśw1 BMśw2 BMśw1 BMśw2

Siedliska boru mieszanego świeżego mogą występować w wariancie umiarkowanie świeżym bez wyraźnego wpływu wody gruntowej na siedlisko oraz w wariancie silnie świeżym pod słabym wpływem wody gruntowej. W pierwszym przypadku siedliska związane są z glebami rdzawymi, rzadziej belicowymi, w drugim natomiast z glebami bielicowymi, które w dolnej części profilu są oglejone (poziom wody gruntowej może występować już na głębokości 150 cm). W runie dominuje borówka czernica, ale spotyka się tu znacznie więcej roślin zielnych oraz paproci.

Gatunki typowe runa różnicujące BMśw od Bśw:

 • Majanthemum bifolium - konwalijka dwulistna,
 • Pteridium aquillinum - orlica pospolita,
 • Fragaria vesca - poziomka pospolita,
 • Rubus saxatilis - malina kamionka,
 • Veronica officinalis - przełącznik lekarski,
 • Dryopteris spinulosa - narecznica krótkoostna,
 • Polytrichum attenuatum - płonnik strojny,
 • oraz Oxalis acetosella - szczawik zajęczy oprócz krainy IV), Convallaria maialis - konwalia majowa (w krainach I i III).

Gatunki częste:

 • Vaccinium myrtillus - borówka czarna,
 • Entodon Schreberi - rokiet pospolity,
 • Hylocomium splendens - gajnik lśniący,
 • Trientalis europaea - siódmaczek leśny,
 • Luzula pilosa - kosmatka owłosiona,
 • Calamagrostis arundinacea - trzcinnik leśny,
 • Pirola secunda - gruszyczka jednostronna,
 • Deschampsia flexuosa - śmiałek pogięty,
 • Dicranum undulatum - widłoząb mietlisty,
 • Melampyrum pratense - pszeniec pospolity,
 • oraz Convallaria maialis - konwalia majowa (w krainie II).

Drzewostan:

Gatunki główne: sosna I - II bonitacji, świerk II-III bonitacji (w krainie II).

Gatunki domieszkowe: buk III-IV bonitacji (z wyjątkiem krainy IV), dąb szypułkowy III-IV bonitacji (w krainie I), dąb-bezszypułkowy III-IV bonitacji, modrzew, brzoza, jodła (w krainach IV, V, VI), lipa drobnolistna.

Gatunki podszytowe: jałowiec, jarząb, leszczyna, kruszyna, trzmielina, wiciokrzew pomorski (w krainie I).

Zasadnicza różnica pomiędzy borem świeżym a borem mieszanym świeżym to obecność w warstwie drzew w BMśw gatunków liściastych i bujnie rozwinięta warstwa krzewów. Główny gatunek drzewostanu to sosna, ale w niektórych rejonach Polski, szczególnie w rejonie północno-wschodnim, towarzyszy jej świerk. Niekiedy w drzewostanie różnicują się wyraźnie dwa piętra drzew. W runie boru mieszanego świeżego dominuje krzewinka - borówka czernica. Od boru świeżego odróżnia bór mieszany świeży obecność konwalijki dwulistnej, a w niektórych rejonach Polski również konwalii majowej (w części zachodniej) oraz szczawika zajęczego (w północnej części).

1) dotyczy krainy II
b/bor-mieszany-swiezy-bmsw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)